on 

coim oin goys, oit’s toime ta goi ta tha joysey shoy

oh wait that’s cockney